โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HR INNOVATION AWARD

HR INNOVATION AWARD

นวัตกรรม ผลแห่งปัญญา เพิ่มคุณค่าสู่ทุนมนุษย์

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของเส้นทางการนำพาองค์การไปสู่ความยั่งยืนและ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป็นหน้าที่สำคัญของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่าน กลไกและเครื่องมือ อันหลากหลายและที่สำคัญก็คือ การสร้างนวัตกรรมในงานด้าน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) เพื่อประโยชน์ต่อองค์การ บุคลากรในองค์การที่จะได้รับบริการจากงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ดีขึ้น ส่งให้เป็นการยกระดับงาน HR ให้เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ดังนั้นสมาคมฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านงาน HR อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจัดให้มี โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Innovation Award)

เจตนารมณ์ของการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมรณรงค์ยกระดับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคล อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท ทั้งนี้มุ่งให้การสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมในธุรกิจ SME อีกด้วย

นิยามนวัตกรรมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมายรวมถึง การคิดและทำสิ่งใหม่ขึ้นมาใช้ในงานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยอาจเป็นแนวคิด การบริหารจัดการ กระบวนการ ที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนรวมถึงส่งผลผลลัพธ์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย (Multi-Stakeholders) ยิ่งเป็นการสะท้อนคุณค่าของนวัตกรรมนั้นโดยคำนึงถึงระดับของการเป็นนวัตกรรม และความสามารถนำไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้ได้กับทุกรูปแบบของกระบวนการทำงานในงานด้านทรัพยากรมนุษย์

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

Silver

 • นำนวัตกรรมที่คิดค้นโดยผู้อื่นมาใช้ในองค์การ
 • ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การมีหลากหลายกลุ่ม(Multi-Stakeholders)
 • นำนวัตกรรมมาใช้กับองค์การ
 • บูรณาการนวัตกรรมภายใต้หน้าที่งานของ HR หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง และ/หรือกับฝ่ายงานอื่นขององค์การ
 • ผลลัพธ์ของการนำนวัตกรรมไปใช้ สามารถเห็นผลลัพธ์ภายในองค์การ โดยผลลัพธ์อาจเป็นทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Finance and Non-finance)

Gold

 • สามารถนำเอานวัตกรรมภายนอกมาผสมผสานกับนวัตกรรมที่คิดขึ้นเองในองค์การ
 • ผู้มีส่วนได้เสียเป็นคนภายนอกองค์การ
 • นำนวัตกรรมมาใช้กับคนทั้งองค์การและภายนอกองค์การ
 • บูรณาการนวัตกรรมภายใต้หน้าที่งานของ HR หลายด้าน และ/หรือกับฝ่ายงานอื่นขององค์การภายนอก
 • ผลลัพธ์ของการนำนวัตกรรมไปใช้ โดยพิจารณาผลลัพธ์ภายนอกองค์การ โดยผลลัพธ์ต้องเป็นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน (Finance and Non-finance)

Diamond

 • องค์การเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเองและนำไปใช้ในระดับชาติ
 • มีผู้มีส่วนได้เสียเป็นคนภายนอกองค์การในระดับชาติ
 • นำนวัตกรรมไปใช้ภายนอกองค์การในระดับชาติ
 • บูรณาการนวัตกรรมภายใต้หน้าที่งานของ HR หลายด้าน และเกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับ Stakeholder ภายใต้ Value Chain เดียวกัน
 • ผลลัพธ์ของการนำนวัตกรรมไปใช้ โดยพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์การในระดับชาติ โดยผลลัพธ์ต้องเป็นทั้งที่เป็น ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน (Finance and Non-finance)

แผนภาพแสดงเกณฑ์การพิจารณารางวัล

กระบวนการประเมิน

Contact Us

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
300/2-3 ซอยลาดพร้าว132 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
Tel.: 0 2374 0855 Fax: 0 2374 0855 Ext. 8 E-mail: kallaya@pmat.or.th